CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği -

Bayrak

Cumhuriyet Halk Fırkası Bayrak Talimatı

 • Cumhuriyetçiyiz
 • Milliyetçiyiz
 • Halkçıyız
 • Devletçiyiz
 • Laikiz
 • İnkılâpçıyız

Bayrak Talimatnamesi

  1. Cumhuriyet Halk Fırkası için altı oklu bayrak kabul olunmuştur.
  2. Altı ok, Fırkanın altı ana vasfını temsil eder. Milleti yükseltmek için fırkanın ruhunda kaynayan hızın ve ileriliğin gösterilmesi fikri fırka işareti olarak okların kabul edilmesinde esas olmuştur.

Türlü, türlü ok şekilleri vardır. Fırka bayrağında çizilen oklar milli müzemizce yaptırılan tetkiklerde seçilen Türk oklarından alınmıştır.

Oklar, çizgide (stilize) edilmiştir. (Oklardan birisi, Türk okunun nisbetle resmedilmiş tam boyda şeklidir. Diğer oklar verilen şekle uyacak gibi saplardan kesilmiştir.
Tam boydaki okun aslına uygunluğu için arka ucuna yaya takılacak yeri de çizilmiştir.)

  1. Fırkamız bayrağının rengi milli renklerimiz olan beyaz ve kırmızıdır. Beyaz renkli oklar kırmızı zemin üzerine konmuştur. (Numune 1)
  2. Normal bayrak kumaşının eni ve boyu arasındaki nisbet milli bayrağımızda olduğu gibi 2/3’tür. Bu nisbetteki zemin üzerine okların çizilmesi hesaplı bir nisbetle
   yapılmıştır. Bu nisbetler aşağıda gösterilmiştir. Aynı numunenin altında bayrağa esas olan Türk okunun da yapılması nisbeti gösterilmiştir.
  3. Yerine göre dört türlü fırka bayrağı kullanılacaktır.
   1. Normal bayrak (numune 1)
   2. Meydan ve sokak bayrağı (nispeti ve şekli numune 3)
   3. Süs bayrağı (numune 1’de gösterilen ölçüde ve nispetlerde)
   4. El bayrağı (numune 4) bu bayrağın çizilmesi nispeti ayrıca (numune 4) de gösterilmiştir.

Resim nispeti bozulmamak şartı ile bu bayraklar daha büyük ve küçük olur.

  1. Bayrakların kullanılacakları yerler ve kullanma tarzları şunlardır.
    1. Normal bayrak,

   Salon içlerinde, duvarlara asılarak (numune 5). Bina dışlarında balkonlara ve pencere önlerine sarkıtılarak direksiz (numune 6) Balkon veya kapı üstlerine direkle (numune 7)

    1. Meydan ve sokak bayrağı

   Caddeler boyunca münasip geniş mesafelerle olmak üzere ya teker veya birbirlerinden yarımşar metre aralıklı ikişer grup veyahut gene böyle teker, ikişerli olmak üzere
   geniş caddelerin iki tarafında karşılıklı olarak.

   Bir merasimin yapılacağı veya toplanılacak meydanların çevresinde birbirinden münasip mesafeli teker, teker veya arası yarımşar metrelik ikişerli gruplar halinde (numune 3)

    1. Süs bayrağı

   Kullanılacağı yer binanın iç ve dışında ve binanın büyük ve küçük olmasına göre normal bayrak nispeti bozulmamak şartı ile büyük ve küçük olabilir. Ve yerine göre
   en az yuvarlak halkanın iki tarafında birerden iki en çok üçerden altı bayrak kullanılır.
   Odaların, salonların, koridorların iç taraf duvarlarına münasip aralıklı guruplar halinde ve binaların sokağa bakan yüzlerine aynı suretle münasip aralıklı guruplar
   halinde asılır.

    1. El bayrağı

   Bu bayraklar geçiş resimlerinde ve nümayişlerde halk kitlesi önünde ellerde taşınır.

  2. Resmi ve milli ay yıldızlı bayraklar binaların üzerine amut direklerle çekilmelidir.
   Fırka bayrakları kapı veya balkon üzerine numunesinde gösterilen meyil ile çekilir. Büyük donanma yapılmadığı zamanlarda buna dikkat edileceği gibi bina dışlarının daha fazla süslendiği zamanlarda da bu şekil göz önünde tutulur.

Fırkamız müstakil bir binada oturmuyorsa oturduğu katın en yüksek yerine resmi bayrak çekilir. Ve katın alt kısımları fırka bayrağı ile donatılır.

  1. Fırka bayrağının direkle kullanıldığı zaman el ve normal bayraklarda direk ucuna (numune 9) Türk oku şeklinde hafif beyaz madenden başlık takılır.
  2. Fırka bayrakları bütün Fırka ve Halkevleri binalarında, bu binaların bulunduğu cadde ve meydanda ve fırkanın tertip ettiği bina dışı toplantılarının yapılacağı meydanlarda kullanılır. Ayrıca tebliğ yapılıncaya kadar fırka bayraklarının başka yerlerde kullanılmaması lazımdır.
  3. Her Cuma günü fırka binalarının ve Halkevlerinin üstünde resmi bayrağımız, balkonlarında (bulunmazsa) kapılarında fırka bayrağı çekilmiş bulunur.

Büyük donanma yapılmayan diğer mili günlerde de böyle hareket edilmekle beraber bina dışlarına pencere veya balkondan münasip miktarda normal fırka bayrağı sarkıtılmak suretiyle kullanılır.

 1. Cumhuriyet bayramlarında fırka kongresi, ikinci müntehiplerle Mebus ve belediye intihabı yapıldığı zamanların rey kullanılan günlerinde yalnız fırka binalarında içerden ve dışarıdan talimattaki bayrakların her nevi ile fazla süslenme yapılır.
 2. Salonların içerden fırka bayraklarıyla süslenmesinde salon, oda v.s. her parçada yüksek ve münasip bir yerde ve hürmet mevkiinde mutlak bir resmi bayrağımızı bulundurmak lazımdır.
 3. Bir salonun içeriden süslenmesi (numune 10) da gösterilmiştir.
 4. Bir binanın dışarıdan süslenmesi (numune 11) de gösterilmiştir.

 1. GENEL ORANLAR
  • (AC)’nin AB’ye oranı 2/3’tür.
  • (GI) 1/6 AB’dir.
  • (GNI) eşkenar üçgendir.
  • (GH) 4/5 AB’dir.
  • (E F G H) noktalarını bulmak için:(AE)= 1/10 AB(CG)= 1/10 AB
  • (J K L M N) noktalarını bulmak için:(XGY) açıcısı 60 derecelik bir açıdır. (JKLM) noktaları ise 12’er derecelik açılardan oluşur.
 2. OKLARIN UÇ NOKTALARINI BULMAK İÇİN
  1. Birinci, ikinci ve üçüncü okların boyu:(GN), (GM), (GL) noktalarından geçen birinci, ikinci ve üçüncü oklar, (EF) doğrusuna dayanırlar. Doğru ile keşisen noktalar okların boylarını gösterir.
  2. Dördüncü okun boyu:(GK) doğrusunun (FH) doğrusu ile kesiştiği nokta (T noktası) dördüncü okun boyunu verir. Bu ok,en uzun oktur.
  3. Beşinci okun boyu:Üçüncü okun (EF) doğrusu ile kesiştiği noktadan(Z noktası), merkezi (G) olmak üzere çizilen dairenin (GJ) doğrusunu kestiği nokta beşinci okun boyunu verir.
  4. Altıncı okun boyu:İkinci okun (EF) ile kesişme noktasından (Q noktası) merkezi (G) olmak üzere geçen dairenin (GH) doğrusunu kestiği yer (W noktası) altıncı okun boyunu verir.
 3. OKLARIN BOYUNU BULMAK İÇİN
 • sr = 1/15 AB
 • su = 1/100 AB
 • st = 1/100 AB
 • sp = 1/100 AB
 • vy = 1/125 AB
 • ca = 1/125 AB
 • cb = 1/125 AB
 • cd = 1/125 AB

Bu oranlara göre bir okun baş ve son boyutları bulunduktan sonra 4. okun (KT) boyu esas alınarak okların kalınlıkları saptanmış olur.

En uzun olan dördüncü ok yerleştirildikten sonra. Bu okun boyunda olmak üzere diğer oklar yerleştirilir.


NI çizgisinden oklar kesilir.

 

indir…