CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği -

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği Tüzüğü


CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı, yeri ve hesap yılı

(1) Derneğin adı CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği‘dir. Dernek, Türkiye Cumhuriyeti´nde kurulu Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün 41. maddesi uyarınca Yurt Dışı Temsilciliği görevlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Derneğin merkezi Frankfurt´tadır ve dernek Frankfurt Sulh Hukuk Mahkemesinde dernekler siciline VR 15240 sicil numarası ile kayıtlıdır.

(2)  Derneğin hesap yılı bir takvim yılıdır.

Madde 2: Derneğin Amaçları

(1) Derneğin amacı Türkiye Cumhuriyeti´nde kurulu olan Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini izlemek ve gerçekleştirmek.

(2) Dernek bu kapsamda

 1. İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne, sosyal demokrasiye ve laikliğe dayanan çalışmalarda bulunur ve radikal dinciliğe, her türlü ırkçılığa ve demokrasi karşıtı hareketlere karşı mücadele eder
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal demokrat parti ve kurumları destekler, bu kurum ve organizasyonlarla ortak çalışmalar yürütür.
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması için çalışır ve Avrupa Birliği düşüncesini destekler.
 • Evrensel sosyal demokrasi düşüncesinin genç nesillere tanıtılması için eğitim çalışmalarında bulunur. Bunun için üniversiteler, diğer eğitim kurumları, bilim insanları ve aydınlarla ortak çalışmalar yürütür.
 • Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin bulundukları ülkelere uyum sağlamasına yardım eder ve o ülkelerdeki yasalardan doğan demokratik haklarının farkında olmaları ve korumaları için yol gösterir.
 • Sosyal demokrasiye, hukuk devletine, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine inanmış vatandaşlarımızı bulundukları ülkelerde ve bölgelerde kurumsal bir çatı altında toplayacak CHP Birlikleri, dernekler ve vakıflar kurulmasına çalışır.

Madde 3: Üyelik

 • Üyelik asil ve fahri üyelikten ibarettir ve sadece gerçek kişilerden oluşur. Tüzel kişiler üye olamaz.

 • Asil üyeler derneğin çalışmalarına aktif katılır ve yönetim kurulunun belirlediği üyelik aidatını düzenli olarak öder. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır.
 • Fahri üyeler,yurtdışı ve Türkiye’deki sosyal demokrat partilerde genel başkanlık yapmış olan şahsiyetlerden ve dernek amaçları için maddi ve manevi katkı sunan özel kişilerden oluşur. Bu üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur ve üyelik aidatı ödemezler.

Madde 4: Üyeliğin Kazanılması

(1) Evrensel sosyal demokrasi düşüncesini, CHP Yurtdışı Birlikleri tüzüğünü, Atatürk İlkelerini, laikliği ve Cumhuriyet değerlerini benimseyen herkes üyelik başvurusunda bulunabilir.

(2) Başvuru, üyelik formu doldurularak dernek Yönetim Kuruluna yapılır.

(3) Başvuruda bulunan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, yüz kızartıcı veya dernek ya da siyasi parti üyeliğine engel bir suç işlememiş olmaları ve herhangi bir CHP örgütünden disiplin cezası almamış olmaları gerekir.

(4) Üyeliğe kabul kararını Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulu “ret” kararı alması durumunda sebeplerini belirtmek zorunda değildir.

(5) Üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra üyelik başlar.

(6) Üyeliği kabul edilen her üye dernek tüzüğüne uymayı kabul etmiş sayılır. İsteyen üyeye dernek tüzüğü yazılı veya dijital olarak verilir.

Madde 5: Üyeliğin Sona Ermesi

(1) Üyelik; üyenin ölümü, Yönetim Kuruluna verilecek yazılı istifa, ihraç veya derneğin feshi kararlarının yürürlüğe girmesi ile sona erer.

(2) Üyeler, istedikleri her an, hiçbir sebep göstermeksizin Yönetim Kuruluna yazılı bir dilekçe vererek üyeliklerini sonlandırabilirler. Elektronik yazışmalar da yazılı form niteliğindedir. Yazılı olmayan istifalar işleme konulmaz. İstifa, işleme konulduktan sonra üye tarafından geri çekilemez.  

(3) Dernek tüzüğüne riayet etmeyen, tüzükte yazılı dernek amaçlarına karşı faaliyet gösteren, derneğin imajına zarar veren, dernek çalışmalarını engelleyen veya karşı çalışmalar yürüten ve üyelik aidatını Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen geçerli herhangi bir sebep göstermeden üç ay süre ile ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Disiplin Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

(4) Üyelikten çıkarılan kişinin Yönetim Kurulu kararına karşı Genel Kurula itiraz etme hakkı vardır. Genel Kurul, itiraz konusundaki kararını, Yönetim Kurulunun görüşlerini dinledikten sonra, oy çokluğuyla verir. Genel Kurulun kararı nihaidir ve itiraz edilemez.

Madde 6: Üyelik Aidatı

 1. Bütün asil üyeler aidat öderler.
 • Aidatın miktarını ve ödeme zamanını Genel Kurul belirler. Ancak, üyelik aidatı kişi başı aylık 3,00 Euro’dan az olamaz.
 • Yönetim Kurulu, isteyen üyelere yıllık aidat makbuzu vermek zorundadır.

Madde 7: Derneğin Organları

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

4. Disiplin Kurulu

(1) Genel Kurul

                ­Olağan Genel Kurul yılda bir kez toplanır. Derneğe üye olan ve düzenli aidat ödeyen bütün gerçek kişilerden oluşur ve en yüksek karar organıdır.  Genel kurulun görevleri özellikle şunlardır:

– Başkan ve Yönetim Kurulunu ibra etmek ve yeniden seçmek.

– Yönetim Kurulunu görevden almak.

– Yönetim Kurulunun raporlarını almak.

– Tüzük değişikliklerini karara bağlamak.

– Dernek feshi ile ilgili karar almak.

 1. Genel Kurul çağrısı; toplantı gündemini içerecek şekilde en az üç  (3) hafta öncesinden Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak yapılır. Elektronik ortamda (e-mail) yapılan davet de posta ile yazılı davet hükmündedir.
 • Genel Kurul toplantısı, hazır bulunan üyeler tarafından seçilen; bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç üyeden oluşan Divan Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde Divan Kurulu’na seçimlerde yardımcı olabilecek seçim komisyonunu oluşturur.
 • Genel Kurulun karar alabilmesi için oy kullanma hakkına sahip olan toplam üye sayısının 1/3’ünün toplantıda hazır bulunması gerekir.
 • Genel Kurul bu sayıya (1/3) ulaşamazsa aynı günün ilerleyen saatlerinde (iki saat sonra) var olan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alma ve seçim yapma hakkına sahiptir.
 • Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir (1) kez yapılır. Seçimli Genel Kurul iki (2) yılda bir yapılır.
 • Genel Kurul toplantısında sadece düzenli aidat ödeyen asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Vekâleten oy kullanmak mümkün değildir.
 • Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkı elde edebilmesi için üyenin Genel Kuruldan en az üç ay önce üyeliğinin kabul edilmiş olması gerekir.
 • Genel Kurul toplantısında sadece gündeme alınan maddeler üzerinde görüşme yapılabilir. Davetiyede belirtilmemiş gündem önerileri genel kurul tarihinden en az bir hafta önce yönetim kuruluna bildirilmelidir. Önerilen gündem maddesinin görüşülmesine Divan Kurulu karar verir.
 1. Tüzük değişiklikleri ancak Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilir.
 • Genel Kuruldaki görüşmeler ve alınan kararlar Divan Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve kurul üyeleri tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.
 • Yönetim Kurulu, olağan genel kurul haricinde, ihtiyaç duyduğu durumlarda Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunabilir.
 • Üyelerin en az dörtte birinin (1/4) yazılı ve gündem maddesini belirleyerek başvuruda bulunması durumunda, Yönetim Kurulu, önerilen konuları gündeme almak kaydıyla Olağanüstü Genel Kurulu toplamak zorundadır.
 • Olağan Genel Kurul için geçerli olan kurallar, Olağanüstü Genel Kurul için de geçerlidir.

7/2a: Başkan

 1. Başkan, yönetim kuruluna seçilen üyeler arasından, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.
 2. Derneği başkan temsil eder. Yokluğunda başkan yardımcısı, sekreter ve saymandan oluşan iki kişilik heyet birlikte temsil eder.
 3. Başkan, Yönetim Kurulunun ve birlik bünyesinde kurulu organ, temsilcilik ve sair çalışma gruplarının tüzükte belirlenen görevlerini yerine getirmeleri için uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.
 4. Gerektiğinde yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

7/2b: Yönetim Kurulu

 1. Yönetim Kurulu, başkan ve 8 (sekiz) asıl, asıl üye sayısı kadar yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından, seçimlere geçilmeden önce verilecek bir önerge ile aksi kararlaştırılmadıkça çarşaf liste usulüne göre seçilir.  Genel Kurul, gerektiğinde bu sayıyı başkan hariç en çok 12 (oniki) kişiye kadar artırma yetkisine sahiptir. Bu konudaki karar, seçimlere geçilmeden önce basit çoğunlukla alınabilir.
 • Yönetim Kurulu derneğin her türlü etkinliğinden ve gelir-gider hesaplarından sorumludur.
 • Dernek tarafından yapılan harcamalar saymanın sorumluğundadır ve beş yüz (500,00) Euro’yu ya da karşılığı herhangi bir para cinsini geçen her türlü harcama için Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir. 1000,00 Euro’yu ya da karşılığı herhangi bir para cinsini geçen harcamalar için Yönetim Kurulu kararı ve en az iki kişinin imzası gerekmektedir.
 • Yedeklerin asıla geçmesinden sonra Yönetim Kurulunun sayısı (7) yediden aşağı düşerse Birlik Yönetimi otuz (30) gün içerisinde Genel Kurula gitmek zorundadır.
 • Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. Bu görevliler, yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyuyla görevden alınabilir.

7/2c: Yönetim Kurulunun Görevleri

 1. Yönetim Kurulu Derneği yönetir ve Genel Kurulunun kararlarını uygular.
 • Yönetim Kurulu, yılda en az 8 kez veya ihtiyaca göre daha sık toplanır. Toplantıların içeriği protokole geçirilir ve protokol katılımcılara yazılı olarak iletilir veya bir sonraki yönetim Kurulu toplantısı başlangıcında yüksek sesle okunur.
 • Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları oluşturup bunlar için üyeler belirleyebilir. Bu kurulları demokratik seçimle de görevlendirebilir.
 • Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık gerektiren çalışma grupları veya danışma komisyonları oluşturabilir. Üyeler arasından veya dışarıdan kişileri çeşitli alanlarda görevlendirebilir.
 • Geçerli bir sebep bildirmeden, üç kez arka arkaya Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan Yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş kabul edilir ve yerine sıradaki yedek üye geçer.
 • Yönetim Kurulu, derneğin sorumluluk alanında bulunan bölgelerdeki temsilcilikleri görevden alamaz.
 • Birlik kendi bölgesinde oluşturduğu temsilcilikler ile ilişkilerini bir iç tüzükle belirler. İç tüzük hem derneği hem de temsilcilikleri bağlar. Söz konusu iç tüzük dernek tüzüğü ile çelişemez.
 • Temsilcilikler her türlü etkinlik ve harcamalarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak zorundadır. Her temsilcilik kendi harcamalarının hesabını derneğin Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.
 1. Yönetim Kurulu üyeleri, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara aykırı amaçlar taşıyan başka dernek ve kurumlarda yürütme görevi alamazlar. Bu gibi kurumlarda görev aldıkları ortaya çıkan Yönetim Kurulu üyelerinin üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu durumun tespitini yapma görevi Yönetim Kurulundadır. Üye kendisini Genel Kurulda savunabilir.
 • Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ücretli personel çalıştırabilir. Ücretli personel dernek adına yetki kullanmaz ve derneği temsil edemez.
 • Yönetim Kurulu şeffaflık ve kalıcılık açısından aşağıdaki defterleri tutmak ve bir sonraki yönetime devretmek zorundadır. Bu kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Başkan ve ilgili görevliler defterlerin tutulmasından sorumludurlar.
 • Karar defteri (sekreter)
 • Gelen ve giden evrak defteri (sekreter)
 • Gelir ve gider hesap defteri (sayman)
 • Üye kayıt defteri (başkan yardımcısı ve sekreter)
 • Demirbaş ve eşya defteri (sayman)

7/3: Disiplin Kurulu:

 1. Disiplin Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.
 • Yönetim Kurulu ile koordineli çalışır.
 • Yönetimdeki olası anlaşmazlıkları tüzüğün uygun maddeleri gereğince uzlaştırmakla yükümlüdür.
 • Dernek tüzük ve yönetmeliklerine, yetkili organlarınca alınan kararlara aykırı davranan üyeleri uyarmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamakla yetkilidir.
 • Disiplin kurulu kendisine yapılan başvuruyu en geç 4 hafta içerisinde ve salt çoğunluk ile sonuçlandırır ve kararını bir rapor ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir.
 • Disiplin Kurulundaki asıl üyelerden ayrılan olursa yerine en çok oy alan yedek üye otomatik olarak geçer.

7/4: Denetleme Kurulu:

 1. Denetleme Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur.
 • Yönetim Kurulunu mali açıdan denetlemekle yükümlüdür.
 • Gerek gördüğü her an, denetlemede bulunabilir ve yöneticilerden bilgi talep edebilir.
 • Denetleme Kurulundaki asıl üyelerden ayrılan olursa yerine sıradaki yedek üye otomatik olarak geçer.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu gerek gördüğünde Derneğin mali ve idari kayıtlarını denetleme yetkisine sahiptir.  

Madde 8: Seçimler

 1. Başkan, Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları; Genel Kurul tarafından demokratik usullere göre gizli oy ve açık tasnifle seçilir.
 • Dernek organlarındaki her asıl üyenin bir oyu vardır ve kararlar basit çoğunluk ile alınır.
 • Başkanın ayrılması durumunda Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamak zorundadır.
 • Yönetim Kurulu, üyelerini yeteneklerine göre çeşitli alanlarda görevlendirir. Bu görevlendirmeye yedek üyeler de dâhil edilebilir.
 • Yönetim Kurulu iki yıllığına seçilir ve yeni bir seçim yapılana kadar görevde kalır.
 • Yönetim Kurulu seçilirken üyelerin en az üçte biri (1/3) farklı cinsiyetten ve yine en az biri de otuz yaşın altındaki bir gençten oluşur.
 • Seçimlerde farklı cinsten adaylar ve genç adaylar yeterli oy almazlarsa kontenjan olarak ileri kaydırılırlar.
 • Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. En çok oy alan üç aday Disiplin Kurulunu oluşturur ve takip eden iki aday da yedek üye sıfatını kazanır.
 1. Denetleme Kurulu da Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilir. En çok oy alan üç aday Denetleme Kurulunu oluşturur ve takip eden iki aday da yedek üye sıfatını kazanır.
 • Seçimlerde aynı sayıda oy alınması durumunda bütün pozisyonlar için sıralama kura ile belirlenir ve kurayı Genel Kurulda hazır bulunan en yaşlı üye çeker.

Madde 9: Dernek Malları

 1. Yönetim Kurulu Dernek mallarından sorumludur. Derneğin mal varlığı sayman tarafından temsil edilir.
 • Derneğin üye aidatları, bağış ve kazançlardan oluşan gelirler, sadece tüzüğe uygun amaçlar doğrultusunda kullanılır.

Madde 10: Yükümlülükler

 1. Dernek yöneticileri gönüllülük esasına göre çalışırlar ve ücret alamazlar.
 • Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini şahsi sorumluluk altına sokacak yükümlülükler altına giremez ve borçlanma yapamaz.
 • Dernek hesapları için imza yetkisi başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymandadır.  
 • Dernek, hukuki ve mali işlemlerden doğan yükümlülükleri karşısında sadece dernek malları ile sorumludur. Dernek yöneticilerinin veya üyelerinin şahsi mallarına el konulamaz!

Madde 11: Derneğin Feshi

 1. Dernek, sadece fesih amacıyla toplantıya çağrılmış bir Genel Kurulda hazır bulunan ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının 3/4’ünün onayıyla alınan kararla feshedilebilir.
 • Derneğin feshedilmesi durumunda malvarlığı aynı amacı güden ve Almanya’da faaliyet gösteren bir başka CHP Birliğine devredilir.
 • Derneğin feshi durumunda bir Fesih Komitesi kurulması ve feshin yasalara uygun bir şekilde yapılması gerekir

Madde 12: Bu tüzük, CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği’nin 14.01.2018 tarihli 4. Olağan Genel Kurulunda kabul edildikten sonra işlerlik kazanır.