CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland Birliği -

Temsilciklerimiz için İç Tüzük

İç Tüzük

CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ile Oluşturacağı Temsilcilikler Arasındaki İlişkileri Belirleyen İç Tüzük

§ 1 İç Tüzük

a) CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği; kendi sorumluluk alanında yer alan ve yeterli sayıda üyesi bulunan metropollerde ve idari bölgelerde, Partinin ve Birliğin ön gördüğü çalışmaları yapmak üzere temsilcilikler açar ve bu temsilciliklerle ilişkilerini bu iç tüzük aracılığı ile yürütür.

b) Bu iç tüzük sadece CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ve Temsilciliklerini bağlar.

c) Temsilcilikler, tüzel kişiliği olmayan, Birlik ve Parti amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili iç örgütlerdir.

d) Temsilcilikler, Birliğin bağlı olduğu bir üst kuruma doğrudan bağlı, sorumlu ya da yetkili değildir ve bu kurumlarda temsil edilemezler.

  • CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği, bu tüzüğün ilerleyen maddelerinde “Birlik” olarak anılacaktır.

§ 2 Temsilciliklerin Kuruluş Amacı

a) Birliğinin yerel düzeyde üyesi ve potansiyel sempatizanı bulunan her yerleşim biriminde örgütlenmesini ve etkin olmasını sağlamak. Partinin varlığını tabana hissettirmek.

b) Sosyal demokrat düşüncenin yayılmasını ve daha çok insan tarafından benimsenmesini sağlamak. Sosyal demokratlar arasında dayanışma ve iş birliği koşulları oluşturmak.

§ 3 Temsilcilik Açılması

a) Birlik, Almanya’nın yerel idari yapısına göre “Kreis” olarak kabul edilen her metropol, şehir ve bölgede en az 20 üyenin bir araya gelmesi koşulu ile bir temsilcilik açılmasına izin verilebilir.

b) Temsilciliğin açılmasına Birlik Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu temsilcilik açılmasını uygun bulmayacak olursa sebebini açıklamak zorunda değildir.

c) Aynı metropolde, şehirde veya idari bölgede birden fazla temsilcilik açılamaz.

§ 4 Temsilciliklerin Yetki ve Yükümlülükleri

a) Temsilcilikler, Birliğin doğrudan muhatabıdırlar.

b) Temsilcilikler, bulundukları bölgede Partiyi ve Birliği temsil ederler.

c) Temsilcilikler, Birlik Yönetimi ile koordineli ve uyumlu çalışmak zorundadırlar. Yönetiminin onaylamadığı çalışmalar yürütemez, bölgelerindeki kardeş kurumlarla uyumsuzluk içerisinde olamazlar.

d) Temsilcilikler, Partiyi ve Birliği tanıtır ve yeni üyeler ve sempatizanlar kazanırlar.

e) Bulundukları bölgede CHP Birliği’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

f) Birlik yönetiminin aldığı kararları uygular ve geri bildirimde bulunurlar.

g) Temsilcilikler; Birlik Genel Kurulunda temsil edilemezler, kendi bölgelerinde şubeler veya temsilcilikler açamazlar.

h) Hangi temsilcilik bölgesinden olursa olsun Genel Kurulda her üye kendi hak ve yükümlükleri ile kendini temsil hakkına sahiptir.

i) Temsilcilikler, kendi işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından kendileri sorumludurlar.

§ 5 Birliğin Temsilciliklere Karşı Yükümlülükleri
a) Birlik, temsilcilikleri her alanda destekler ve iş birliği yapar.

b) Temsilciliklerin yönetim kadroları için düzenli eğitim programları hazırlar ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur.

c) Partinin genelgelerini ve bilgilendirme yazılarını temsilcilik yönetimlerine iletir ve bilgi sahibi olmalarını sağlar.

d) Temsilcilikler arasındaki koordinasyonu sağlar.

e) Temsilciliklere ihtiyaç duydukları alanlarda teknik katkı sunar.

f) Üye aidatlarının online bankacılık kanalıyla merkezde toplanmasını sağlar ve temsilciliklere bu kaynaktan pay dağıtır. Temsilciliklere verilecek payın oranı Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir.

g) Broşür, dergi, kitap gibi yazılı medya malzemeleri çıkarır ve temsilciliklere dağıtır.

§ 6 Temsilciliklerin Kapatılması

a) Temsilcilik Genel Kurulu nitelikli çoğunlukla 2/3 kapatma kararı alabilir.

b) Ancak, en az 20 üyenin yeniden başvurusu üzerine Birlik Yönetimi aynı bölgede yeni bir temsilciliğin kurulmasına izin verebilir.

c) Üye sayısı ne olursa olsun, Birlik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Genel Kurulu herhangi bir temsilciliğin kapatılmasına karar verebilir. Bu durumda o bölge en az bir seçim dönemi yeni bir temsilcilik açma girişiminde bulunamaz. Bölgenin üyeleri Birlik merkezine aktarılırlar.

d) Birlik Genel Kurul kararı ile kapatılan temsilciliğin yönetim organlarında yer alan kişilerin yeni bir temsilcilik için başvurması mümkün değildir. O bölgede bir seçim dönemi sonra yeni bir temsilcilik açılsa bile bu kişiler en az Birligin iki seçim dönemi yönetici olamazlar.

§ 7 Temsilciliklere Üyelik

a) Üyelik koşulları Birlik tüzüğünde belirtildiği gibidir ve temsilciliklerde aynen uygulanır.

b) Temsilcilikler, Birlik adına üye kaydı yaparlar. Üye doğrudan Birlik yönetimine de başvurabilir.

c) Bütün üyeler CHP Birliğinin üyesidir ancak, üye ikamet ettiği şehir veya bölgenin temsilcilikleri hesabına kaydedilirler.

d) Üyenin oturduğu bölgede temsilcilik yoksa Birlik merkezi listesine alınırlar.

§ 8 Temsilciliğin Organları

a) Temsilcilik Genel Kurulu b) Temsilcilik Yönetim Kurulu c) Temsilcilik Denetleme Kurulu d) Temsilcilik Disiplin Kurulu e)

§ 8a Temsilcilik Genel kurulu

a) Temsilcilik Genel Kurulu, temsilcilik bölgesinde yaşayan ve aidatını düzenli ödeyen kayıtlı üyelerden oluşur.

b) Temsilcilik Genel Kurulu, temsilciliğin karar organıdır, yönetim, denetim ve disiplin kurullarını seçer. Seçimsiz Genel Kurul düzenli olarak yılda bir kez, seçimli Genel Kurul ise iki yılda bir toplanır.

c) Bu iç tüzükte belli edilen zamanda olağan olarak, Birlik veya temsilcilik yönetim kurullarından herhangi birinin gerekli gördüğü hallerde veya bölge üyelerinden beşte birinin (%20) yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

d) Temsilcilik yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; Birlik Yönetimi üyelerden gelen bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda Temsilcilik Yönetiminin itirazı geçerli değildir.

e) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az iki hafta önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak bildirilerek davet edilirler.

f) Genel Kurul salt çoğunlukla (%50 + 1) toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu (%50 + 1) ile karar alır.

g) Salt çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. Erteleme süresi en fazla bir aydır. İkinci toplantının daveti tüzüğe uygun şekilde yapılması halinde toplantıya gelen üye sayısına bakılmaksızın Genel Kurul bu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alma yetkisine sahiptir. Alınan karara üyeler itiraz ederse bağlayıcı kararı ancak Birlik Genel Kurulu verir.

h) Genel Kurul, başkan, başkan yardımcısı ve yazman olmak üzere üç kişilik bir divan tarafından yönetilir.

i) Yönetim, denetim ve disiplin kurulları genel kurul tarafından iki yıllığına seçilirler.

j) Yönetim, denetim ve disiplin Kurulu üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilirler.

§ 8b Temsilcilik Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu; Başkan Başkan Yardımcısı Kasadar Yazman Ve en az 3 üyeden oluşur

a) Yönetim Kurulu temsilciliği yönetir. Kendi bölgesinden sorumludur, politik çalışmalar, örgüt ve mali durumdan sorumludur.

b) Birlik Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve koordineli olarak çalışır.

c) Genel kurul isterse ihtiyaca göre yönetim kurulu sayısını artırabilir.

d) Yönetim Kurulu topluca seçilir ve kendi aralarında görev dağılımı yaparlar.

e) Yönetim kurulu ihtiyaç duydukça kendi içerisinde görev değişikliği yapabilir.

f) Yönetim Kurulunda parti için geçerli olan cinsiyet kotası geçerlidir.

§ 8c Temsilcilik Denetleme Kurulu

a) Oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından 3 asıl ve 2 yedek olmak üzere beş kişiden oluşan bir denetleme kurulu seçilir.

b) Denetim kurulu; Temsilcilik Yönetim Kurulunun, Birliğin ve Temsilciliğin tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kurallara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını 6 ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Temsilcilik Genel Kuruluna ve Birlik Yönetim Kuruluna sunar.

c) Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

§ 8d Temsilcilik Disiplin Kurulu

a) Oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından 3 asıl ve 2 yedek olmak üzere beş kişiden oluşan bir disiplin kurulu seçilir.

b) Disiplin Kurulu, temsilcilik yönetim kadroları veya üyeler arasında yaşanacak olumsuzlukların çözümü için çalışır.

c) Disiplin Kurulu temsilcilik veya Birlik yönetimlerinin başvurusu ile harekete geçer ve işlem yapar. Kendiliğinden harekete geçemez.

d) Temsilcilik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, kurallara aykırı hareket edenleri uyarır ve caydırıcı kararlar alır. Üyenin aldığı cezaya karşı Genel Kurulda kendini savunma hakkı vardır. Genel Kurul Kararı nihaidir.
§ 9 Çalışma Grupları a) Kadınlar Kolu b) Gençlik Kolu

Temsilciliklerin çalışma grupları bağımsız yönetim organı değildir. Birlik Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği çalışma grubu sorumluları (Kadın Kolları ve Gençlik Kolları sorumluları) ile koordineli ve hiyerarşik çalışmak zorundadırlar. Bunun dışında yapacakları bütün çalışmalar temsilcilik yönetiminin iznine tabidir. Birlik ve temsilcilik yönetimleri dışında bir üst kurumla doğrudan çalışamazlar ve kendi bütçelerini oluşturamazlar.

Çalışma gruplarının başkanları veya temsilcileri yönetim kurulu toplantılarına davet edilebilirler. Bu temsilcilerin konuşma hakları var ama oy kullanamazlar.

§ 9a Kadınlar Kolu

a) Kadın üyeler kendi aralarında beş kişilik bir yönetim kurulu oluştururlar.

b) Temsilcilik Kadın Kolları, Birliğin Kadın Kolları Sorumlusu ile koordineli çalışır.

c) Kadın kolları, kendi bölgesindeki kadın üyelerin siyasal, sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapar.

d) Yaşama dair bütün alanlarda kadın- erkek eşitliği için ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele eder.

§ 9b Gençlik Kolu

a) 30 yaşın altındaki genç üyeler kendi aralarında 5 kişilik bir gençlik yönetimi oluştururlar.

b) Gençlik Kolu, kendi bölgesindeki gençlerin genel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapar.

c) Gençlerin eğitim, kültür ve sosyal sorunlarında yönelik çözümler üretir. Kişisel gelişimlerini destekleyecek programlar üretir, projeler yapar, uygular ve sonuç alır.

d) Gençlerin evrensel değerler ve sosyal demokrat düşüncelerle donatılması için eğitim programları düzenler.

e) Temsilciliklerin gençlik kolları birlik yönetiminin gençlik sorumlusu ile koordineli çalışır. Ulusal bayramlarımızın kutlanmasında etkin görevler alır.

§ 10 Temsilciliğin gelirleri

a) Temsilciliğin gelirleri; üye aidatları, bağışlar ve yaptığı etkinlikler sayesinde yarattığı kaynaklardan oluşur.

b) Her temsilcilik kendi bölgesinden gelen üye aidatlarının Birlik Genel Kurulunun belirledigi oranda Birlik Yönetiminden talep etme hakkına sahiptir. Tüzük çalıştayı bu oranı %65 olarak Genel Kurula sunma kararı almıştır.

c) Birlik Yönetimi üye aidatlarının Birlik Genel Kurulunun belirledigi oranda temsilciliklerin harcamalarına ayırır.

d) Birlik Yönetim Kurulu, bina ve kira masrafi olmayan ve yeterli etkinlikte bulunmayan temsilciliklerin ödemelerinde kesintiye gidebilir.

§ 11 Uyuşmazlıkların Çözümü

a) Birlik yönetimi ve temsilcilik yönetimi, arasında anlaşmazlık çıkması halinde, her iki yönetim kurulu bir araya gelerek sorunu çözmeye çalışır. Anlaşma sağlanamaması
durumunda konu Birliğe bağlı temsilciliklerin başkanları ve Birlik Disiplin Kurulu asıl üyelerinden oluşan Uzlaşma Komisyonuna taşınır.

b) Uzlaşma Komisyonunun karar yeterlilik sayısı hem Birlik yönetim kurulu hem de temsilcilik başkanları için yarıdan bir fazlası (yani %50 + 1) olup vereceği karar her iki tarafı da bağlar.

c) Bu karara itiraz edilirse son kararı Birlik Genel Kurulu verir. Uzlaşma Komisyonunun vereceği karar Genel Kurula kadar geçerlidir. Genel Kurulun vereceği karar nihaidir, itiraz edilemez.

§ 12 Tüzük değişiklikleri

a) Temsilcilikler ve Birlik arasındaki çalışma koşullarını belirleyen iç tüzük değişiklikleri Birlik Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla yapılır.

b) İç tüzük değişikliği, Birlik Yönetim Kurulu veya toplam temsilcilik yönetimlerinin 1/3’nün teklifi ile gündeme gelebilir.

c) İç tüzük değişikliği, Genel Kuruldan en az iki hafta önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Elektronik yazışmalar geçerlidir.

§ 13 Proje ve Çalışma Grupları

a) Temsilcilik Yönetimi ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmak üzere proje veya çalışma grupları oluşturabilir. Bu tür gruplarının varlığı ve çalışma amaçları Birlik Yönetimine yazılı olarak rapor edilmek zorundadır.

§ 14 Kişisel Verilerin Korunması

a) Temsilcilik Yönetimi üyelerin özel bilgilerini ve belgelerini saklamakla yükümlüdür. Bu bilgiler üçüncü şahıslara ancak üyenin yazılı onayı ve Birlik Yönetim Kurulu’nun izni ile verebilir.

§ 15 Hüküm Eksikliği

a) Bu iç tüzük sadece CHP Birliği ile ona bağlı çalışan temsilcilik yönetimini bağlar.

b) İç tüzüğün hiçbir maddesi Birliğin ana tüzüğü ile çelişemez. Çelişki durumunda geçerli olan Birlik ana tüzüğüdür.

c) Bu tüzükte yer almayan konular ve kurallar için Birlik tüzüğü uygulanır.

§ 16 İç Tüzüğün İşlerlik Kazanması

Bu iç tüzük, 17 Eylül 2017 tarihinde, CHP Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland Birliği ve Temsilciliklerin Yönetim Kurullarının ortak toplantısında madde madde tartışılmış ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Bu iç tüzük 14.01.2018 tarihli 4. Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girmiştir.